Matura z języka obcego

Od roku 2012 matura ustna z języka nowożytnego będzie posiadała nową formułę. Otóż, zniknie podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a nowy egzamin maturalny będzie dostosowany do standardów wymagań  egzaminacyjnych „starej” i „nowej” podstawy programowej, co skutkuje tym, iż wszyscy uczniowie będą zdawali egzamin ustny na jednym poziomie. Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminu z jednego wybranego języka obcego w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej, ale już bez określenia poziomu. A, więc jeżeli uczeń nie przystąpi do części ustnej egzaminu, automatycznie nie zdaje matury.

Natomiast, gdy maturzysta wybiera ten sam język co w części obowiązkowej jako dodatkowy przedmiot, to zdaje go na poziomie rozszerzonym, ale tylko w formie pisemnej. Kiedy uczeń decyduje się na inny dodatkowy język może go zdawać w formie ustnej, pisemnej lub w obu postaciach. Trzeba powiedzieć o tym, iż zdający egzamin może wybrać sobie w części pisemnej poziom egzaminu (podstawowy lub rozszerzony), zaś w części ustnej nie określa się go.

Warto powiedzieć o tym, iż egzamin ustny z języka nowożytnego będzie trwał 15 minut i składał się będzie z rozmowy wstępnej oraz 3 zadań egzaminacyjnych. Ponadto, polecenia do zadania 1 i 3 będą w języku polskim, zaś do zadania 2 i 3 dołączony będzie materiał ikonograficzny. Przede wszystkim, zadanie 1 i 2 polega na odgrywaniu ról, opisywaniu obrazka, odpowiadaniu na pytania dotyczące ilustracji. Zadanie 3 ma na celu wykazanie się umiejętnością wyrażania opinii na określony temat oraz formułowania argumentów broniących swego stanowiska. Podczas rozmowy maturzysty z egzaminatorem pozostali członkowie komisji są tylko obserwatorami, nie biorą czynnego udziału w egzaminie. Niestety, maturzysta nie zapozna się wcześniej z zestawem egzaminacyjnym i nie będzie miał czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. Uczeń na bieżąco będzie poznawał treść poleceń, a następnie egzaminator rozpocznie z nim rozmowę. A, co najważniejsze po wykonaniu każdego zadania można zakończyć odpowiedź lub pominąć jakieś polecenie, ale trzeba mieć na uwadze to, iż nie wolno później do niego wrócić.

Aby zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać 30 % , co stanowi 9 punktów, co nie powinno być trudnym zadaniem, ale pod warunkiem iż zdecydujemy się na zdawanie egzaminu z tego języka, w którym czujemy się dobrze. Ocenie będzie podlegało bogate słownictwo oraz właściwie dobrane struktury zdaniowe, poprawność językowa, wymowa czy płynność wypowiedzi. Oprócz tego, uczeń będzie mógł zdobyć większą ilość punktów nie tylko za wymienienie jakiegoś elementu, ale także za jego rozwinięcie. Na wynik egzaminu wpłynie również to czy wypowiedź ucznia będzie samodzielna, czy też będzie on potrzebował pomocy nauczyciela, który będzie go naprowadzał na temat lub udzielał mu wskazówek i zadawał pytania pomocnicze.